Loading...

KANCELARIA PRAWA RODZINNEGO W WEJHEROWIE
UL. JANA III SOBIESKIEGO 217 LOK. 4
TEL. 58 572 20 11 lub 668 679 952

Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych, o podział majątku, alimenty, władzę rodzicielską, sprawach spadkowych oraz karnych w zakresie przestępstw popełnionych przeciwko rodzinie.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00.

Zakres usług


 • Rozwód i separacja

  Kancelaria zajmuje się kompleksową obługą Klienta w zakresie spraw rozwodowych. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy projekty pism w sprawach rozwodowych oraz reprezentujemy Klienta przed Sądem. Podejmujemy się trudnych spraw, w których dowodzimy winy małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

 • Podział majątku

  Prawnicy Kancelarii Prawa Rodzinnego w Wejherowie podejmują się zarówno reprezentacji Klienta przed Sądem w sprawach o podział majątku, jak i negocjacji pomiędzy Klientem a byłym małżonkiem celem ugodowego dokonania podziału majątku przed notariuszem. Współpracujemy z rzeczoznawcą majątkowym.

 • Alimenty

  Kancelaria prowadzi sprawy o podwyższenie, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Udzielamy również w tym przedmiocie porad prawnych oraz sporządzamy projekty pism procesowych.

   
 • władza rodzicielska i INNE sprawy RODZINNE

  Kiedy rodzica można pozbawić władzy rodzicielskiej, kiedy ją ograniczyć, a kiedy zawiesić? Jak uregulować kontakty z dzieckiem, co zrobić gdy drugi rodzic nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka? Kancelaria udzieli Państwu w tym zakresie fachowej pomocy.

   
 • sprawy spadkowe

  Kancelaria podejmuje się doradztwa prawnego w zakresie prawa spadkowego oraz reprezentacji w Sądzie, w takich sprawach, jak m.in. sprawy o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych itp.

   
 • sprawy karne

  Kancelaria ze swej strony oferuje: obronę w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; reprezentowanie interesów pokrzywdzonych jako ich pełnomocnik lub też występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego; sporządzanie środków zaskarżenia (apelacji, zażaleń, sprzeciwów) i innych pism procesowych, w tym aktów oskarżenia.

   

Najczęściej zadawane pytania


Rozwód i podział majątku


Jakie dokumenty są niezbędne  do złożenia pozwu o rozwód?

Do pozwu o rozwód należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia dzieci, ewentualnie umowy majątkowe małżeńskie, obdukcje lekarskie itp., a także obowiązkowo dowód uiszczenia opłaty sądowej lub wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Ile wynosi opłata sądowa i inne koszty sądowe sprawy rozwodowej?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Dodatkowe wydatki, które mogą się pojawić w toku postepowania sądowego to wynagrodzenie za wywiad kuratorski oraz np. opinię RODK. Warto pamiętać, że w przypadku trudnej sytuacji finansowej strona postępowania może wnioskować o zwolnienie jej od kosztów sądowych.

Co ze wspólnym kredytem mieszkaniowym po rozwodzie?

W toku postępowania o podział majątku wspólnego byłych małżonków sąd dzieli jedynia aktywa. Jednakże wartość niespłaconego kredytu rzutuje na wartość nieruchomości podlegającej podziałowi. Sąd nie dzieli kredytu, jednakże w orzeczeniu kończącym postępowanie istnieje możliwość zobowiazania jednego z byłych małżonków do spłaty pozostałej części kredytu. Nie ustrzeże to drugiego małżonka przed windykacją ze strony banku w razie, gdyby małżonek zobowiązany nie spłacał rat kredytowych, pozwoli mu jednak o wystąpienie na drogę sądową przeciwko temu małżonkowi ze stosownym roszczeniem.

Czy moje wynagrodzenie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków i podlega podziałowi w razie rozwodu?

Tak, wchodzi w skład majątku wspólnego.

Mój mąż zapowiedział, że po rozwodzie nie zamierza wyprowadzić się z naszego mieszkania. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

Na wniosek strony sąd w  sprawie o rozwód może orzec o eksmisji jednego z małżonków, jeśli ten swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Chciałbym rozwieść się bez orzekania o winie. Moja żona żąda ustalenia mojej winy. Czy sąd może odstąpić od ustalenia winy?

Nie, sąd odstępuje od ustalenia winy w rozkładzie pożycia jedynie na zgodny wniosek obu stron.

Pozostałe sprawy rodzinne


Moja była żona utrudnia mi kontakty z dzieckiem. Co mogę zrobić?

Najbardziej skutecznym sposobem zapewnienia Panu regularnych kontaktów z dzieckiem będzie złożenie do Sądu wniosku o uregulowanie kontaktów. W takim wniosku należy wskazać harmonogram spotkań z dzieckiem (czas, miejsce spotkań, przez którego z rodziców dziecko będzie odbierane i odwożone do domu itp.) W uzasadnieniu należy wskazać dlaczego wnioskodawca domaga się sądowego uregulowania kontaktów z dzieckiem oraz wyjaśnić dlaczego taki, a nie inny sposób kontaktów uważa za słuszny. Należy pamiętać o załączeniu do wniosku odpisu aktu urodzenia dziecka oraz odpisu wniosku dla drugiego z rodziców. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł.

Czy dziadkowie mają prawo widywać wnuka?

Tak, oczywiście, dziadkowie, niezależnie od relacji pomiędzy rodzicami, mają prawo widywać swoje wnuki.  Przepisy regulujące kontakty między rodzicami a dziećmi, mają odpowiednie zastosowanie do kontaktów dziadków z wnukami.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwonych potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Istotna jest również zasada równej stopy życiowej rodziców i dziecka pozostającego na ich utrzymaniu.

Czy  uzyskanie przez moje dziecko pełnoletności zwolni mnie z obowiązku alimentacyjnego?

Uzyskanie przez dziecko pełnoletności nie zwalnia rodziców z obowiązku alimentacyjnego, jeśli dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Do kiedy rodzice zobowiązani są płacić alimenty na dorosłe niepełnosprawne dziecko?

Zasadniczo rodzice zobowiązani są do alimentacji na rzecz dzieci dopóty, dopóki nie są one w stanie utrzymać się samodzielnie. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, świadczenie będzie w dużej mierze zależna od stanu zdrowia dziecka i ustalenia, czy dziecko takie jest w stanie czynić chociaż w pewnej części starania o uzyskanie środków na własne utrzymanie.

W jakich okolicznościach rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem?

Do pozbawienia władzy rodzicielskiej dochodzi, gdy władza ta nie może być przez rodziców wykonywana z powodu trwałej przeszkody. Sąd pozbawia władzy rodzicielskiej, gdy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka.

Wynagrodzenieicon
reprezentacja sądowa

Zasady wynagradzania ustalane są w ramach indywidualnej umowy zawartej z klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju sprawy, jej zawiłości oraz niezbędnego nakładu pracy. Proponujemy rozliczenie ryczałtowe lub godzinowe. Istnieje mozliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Numer rachunku bankowego Kancelarii: ING Bank Śląski SA 93 1050 1764 1000 0090 9090 5796.

icon
pisma procesowe

Kancelaria podejmuje się sporządzania projektów pism procesowych. Wynagrodzenie w tym przypadku uzależnione jest od nakładu pracy prawnika i podlega indywidualnej wycenie.

 
icon
Porady Prawne

W celu uzyskania informacji o wynagrodzeniu za poradę prawną zachęcamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem pod nr tel. (58) 572 20 11. Wynagrodzenie to jest stałe, nie jest uzależnione od czasu pracy prawnika.

Kancelaria udziela darmowych porad prawnych w wyznaczonych dniach w roku. W celu uzyskania informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem.

 

adwokat


Adwokat
Małgorzata Gorczyńska

Założycielem Kancelarii jest adwokat Małgorzata Gorczyńska, która posiada doświadczenie w stosowaniu prawa od 2004 roku. Jest ona członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej. Jest doktorantem na na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego. Szczególnie duże doświadczenie zawodowe posiada w prowadzeniu spraw rozwodowych i o podział majątku. Adwokat Małgorzata Gorczyńska posiada również uprawnienia do wykonywania zawodu prokuratora. Prowadzi obsługę także w języku angielskim.

Skontaktuj się z nami


Numer rachunku bankowego Kancelarii:


 ING Bank Śląski SA 93 1050 1764 1000 0090 9090 5796

Napisz do nas

Kontakt

 • 84 - 200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 217 lok. 4
 • (58) 572 20 11 lub 668 679 952
 • kancelaria@adwokatgorczynska.pl